Tipo di pubblicazione :
Libro
Titolo:
Cort ende ghetrov Verhael van de beroerten onlanckx gheschiet in ’t Vallois van Piemont Onder de heerschappije vanden Hertoghe van Savoyen. Met eenighe bemerckinghen op de schriften van dese teghenwoordighe materie vanden Heere Stouppe vergadert. Te Londen ghedruckt door W.P. en P.L. 1655.

Standard: Kort en getrouw verhaal van de beroerten onlangs geschied in de Waldenzendalen van Piemont onder de heerschappij van de Hertog van Savoye.

Data di pubblicazione:
1655
Tipo/numero di edizione:
In -16°
Luogo di pubblicazione:
t' Antwerpen

Standard: Antwerpen [Anvers][Antverpiae]

Editore/tipografo:
By Arnout van Brakel op de Wijngaert-brugh, in de Wijngaert-poort

Standard: Brakel, Arnout van

Pagine:
22 pp.
Luogo di reperimento:
Leiden, Bibliothèque Wallonne: L 553.
Soggetti:
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Controversi in Inghilterra

Indice:

Traduzione olandese di A short an faithfull account, 1655. Opuscolo inglese di propaganda anti-valdese, scritto da un cattolico.

Riassunto: Balmas, La vera relazione, p. 168.

Riassunto/commento:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1573.